Škola môže zakázať mobil i krátku sukňu

Školský poriadok si tvorí každá škola sama tak, ako potrebuje. Základ však musí vychádzať zo školského zákona a z vyhlášok a dokument musí byť verejný.

Pred školami aj na ich chodbách pribúdajú intímnosti.(Zdroj: ILUSTRAČNÉ – ČTK)

Viete, aké práva, ale aj povinnosti má vaše dieťa počas vyučovania? Čo všetko v škole smie a aké zákazy sa ho týkajú v školskom poriadku?

Ak sa nazdávate, že čítanie školského poriadku je formalita, ste na omyle. Tento súhrn práv a povinností žiakov, ich rodičov a pravidiel vzájomných vzťahov s pedagógmi obsahuje závažné reguly.

Ich porušenie, či sa už týka zákazu používania alkoholických nápojov, drog, používania mobilných telefónov na vyučovacích hodinách, šikanovania alebo úpravy zovňajška, či odevov, sa môže skončiť dvojkou či trojkou zo správania.

Niekde mobil dieťaťu zoberú, inde dajú trest

Zásadnú zmenu do školských poriadkov školy zapracovávali pred tromi rokmi. Vtedy vstúpila do platnosti vyhláška ministerstva školstva, ktorá zakázala na vyučovaní používať mobilný telefón a ďalšiu elektroniku. Školy sú zvyčajne pri dodržiavaní týchto pravidiel dôsledné. No prístup sa môže meniť od školy k škole.

Čo sa považuje za priestupok
 • ak žiak oneskorene prichádza bez vážneho dôvodu na ktorúkoľvek vyučovaciu hodinu,
 • ak si nabíja mobilný telefón počas vyučovania a prestávok.

Priestupok môže škola potrestať:

 • napomenutím,
 • pokarhaním,
 • znížením známky zo správania,
 • najnižšia známka zo správania je štvorka.

Riaditeľka Základnej školy v Žarnovici Gabriela Debnárová hovorí, že v ich škole si už nejeden odobraný mobil museli od učiteľov vyzdvihnúť samotní rodičia.

Podobná situácia je aj na Základnej škole na Mlynskej ulici v Stropkove. Podľa jej riaditeľa Michala Jancuru aj u nich učitelia vyrušujúce mobily žiakom berú a následne o porušení školského poriadku informujú zákonných zástupcov.

Inak k mobilom pristupujú v topoľčianskej Základnej škole na Škultétyho ulici. K školskému poriadku majú vypracované dva dodatky, jeden rieši podrobne zákaz používať elektroniku, druhý šikanovanie.

Riaditeľka Mária Bezáková hovorí, že mobil považujú za súkromnú vec a preto ho žiakom nezoberú. Previnilcov ale môžu potrestať – od napomenutia triednym učiteľom až po zníženú známku zo správania. A v praxi sa to aj deje, už udelili nielen dvojky, ale aj trojky zo správania.

Bez piercingu a farieb

Vo všetkých školách riešia v školskom poriadku aj vzhľad žiakov a ich odev. Neprípustný je viditeľný piercing, farebné vlasy, účesy vo forme chocholov, vystrihaných pásov a vyholenej lebky.

Dôslednejšie idú v tomto smere do podrobností najmä cirkevné školy, ktoré dievčatám diktujú aj dĺžku sukieň, napríklad päť centimetrov nad kolená.

No prísne môžu byť aj bežné školy – v Základnej škole Košice-Šaca žiakov osobitne upozorňujú, že nie je dovolené odhaľovanie výstrihov a brucha.

Tí, čo porušenie tejto normy neuposlúchnu, sa vystavia sankciám, musia sa ísť domov prezliecť. Aj v tomto prípade sa opakované porušovanie školského poriadku môže skončiť zníženou známkou zo správania.

Dodržiavanie školského poriadku školy je pravidelnou náplňou klasifikačných a hodnotiacich pedagogických rád a pracovných porád.

Učitelia riešia aj objatia

Školáci sa začali pred školami či na školských chodbách húfne objímať. Meškajú potom na vyučovanie. Inšpirovali sa aj v televízii. Niekde to už pedagogická rada stopla.

BRATISLAVA, MARTIN, ZÁTURČIE. V Základnej škole na Ulici Pavla Mudroňa v Martine pedagogická rada minulý mesiac písomne obmedzila objímanie žiakov v priestoroch školy.

SME na to mailom upozornil otec jednej žiačky, ktorý bol opatrením zaskočený. Nazdáva sa totiž, že je to zásah do detského cítenia. „Bral by som to, ak by objatia prerástli do intímností,“ povedal.

Rodičia sa o módnej vlne medzi deťmi dozvedeli na rodičovskom združení a vyvolalo to medzi nimi diskusiu.

„Niektorí s opatrením riaditeľstva súhlasili, iní to odsúdili,“ povedal otec.

Zlý vplyv na menších

Riaditeľ školy Jozef Krížo povedal, že diskusiu o novej zvyklosti na pedagogickej rade odštartovali dva prípady so staršími žiakmi, ktorí sa bozkávali priamo na školskej chodbe a pred školou, kde chodili učitelia, rodičia, ale aj menšie deti.

Pedagógovia sa boja, aby to nevplývalo zle práve na menších. Chceli to stopnúť hlavne pre zvyšujúci sa počet týchto prejavov.

„Podľa nás to preháňajú. Skončí sa hodina a objímajú sa, akoby sa nevideli tri týždne. Tieto prejavy vidieť takmer každú prestávku a pribúdajú aj intímnosti. V škole sú takéto prejavy úplne nevhodné. Patria skôr do súkromia ako prejav určitého citu. Deti majú v tomto pomýlené hodnoty,“ tvrdí riaditeľ, podľa ktorého je objatie prejav pekného vzťahu medzi ľuďmi.

Jeho výnimočnosť sa však stráca práve v spomínanej frekvencii a tiež v spôsobe, ako ho niektorí žiaci robia.

Pravidlá správania

Podobnú módu zaevidovali aj inde. V Základnej škole A. Stodolu v Záturčí sa zvyknú dievčatá objímať pri vstupe do školy. V ďalších školách si zase žiaci začali húfne podávať ruky, čo predtým nerobili.

Školská psychologička Martina Piatková hovorí, že objímanie medzi tínedžermi je v súčasnosti rozšíreným javom.

„V tomto veku to nie je nič výnimočné. U tínedžerov ide o súčasť ich psycho-sexuálneho vývinu, keď sa prebúdza ich sexualita, flirtujú, intenzívnejšie hľadajú fyzický kontakt a prejavujú si tak spontánne náklonnosť. Istý podiel môže mať aj vplyv médií, napríklad časté objímanie sa účinkujúcich v SuperStar,“ povedala.

Podľa nej nie je problém samotné objímanie, skôr jeho spôsob.

„Je na mieste sa o takejto téme so žiakmi rozprávať, vysvetliť im, čo patrí na verejnosť a čo do súkromia, kde sú hranice správnej miery. Nemyslím si, že škola týmto obmedzuje slobodu žiakov,“ povedala psychologička.

Objímanie zakázali aj v USA a Anglicku

Objímanie žiakov v škole chápu ako problém aj v zahraničí.

BRATISLAVA. Starosti s intímnosťami žiakov si robia viaceré krajiny. Napríklad v roku 2006 riaditeľ istej anglickej školy zakázal žiakom v priestoroch budovy objímať sa počas prestávok.

„Objímanie je medzi žiakmi veľmi rozšírené. Vedie to k názoru niektorých z nich, že môžu objímať každého a niekedy neprimeraným spôsobom,“ uviedol riaditeľ. Odvoláva sa tiež na zlý vplyv na menších žiakov. Nariadenie, samozrejme, narazilo na kritiku nielen zo strany žiakov, ale aj rodičov.

Rovnaký zákaz vydali aj na jednej strednej škole v USA. Tu vraj pre dlhé objímanie meškali študentky na vyučovanie.

Za čo vášmu dieťaťu znížia známku zo správania

Priestupky žiaka v škole sa rátajú. Keď ich počet prekročí hranicu schválenou pedagogickou radou, hrozí aj štvorka zo správania. Zlé vysvedčenie obmedzí možnosti pri výbere ďalšieho vzdelávania.

1. Neospravedlnená hodina, neplnenie povinností a nedodržiavanie zákazov uvedených v školskom poriadku sa klasifikuje ako priestupok. Každý priestupok sa zaznamenáva v klasifikačnom zázname žiaka. Závažnosť priestupku zhodnotí triedny učiteľ, rokuje o ňom tiež pedagogická rada školy.

2. Na posilnenie disciplíny školy využívajú v prvom rade pokarhanie od triedneho učiteľa, pri opakovanom priestupku pokarhanie riaditeľa školy. Každé pokarhanie musí však vždy prerokovať pedagogická rada školy.

3. O udelení výchovného opatrenia informuje riaditeľ zákonného zástupcu žiaka. Výchovné opatrenie sa zaznamenáva žiakovi do triedneho výkazu alebo katalógového listu žiaka.

4. Napomenutie triedneho učiteľa môže žiak dostať už pri jednom priestupku. Pokarhanie od triedneho učiteľa si vyslúži za dva až tri priestupky.

5. K zníženej známke zo správania – menej uspokojivý, dochádza vtedy, keď má žiak za sebou sedem až dvanásť priestupkov. Trojku zo správania, teda menej uspokojivé správanie môže žiak dostať za trinásť až osemnásť priestupkov.

6. Na vysvedčeniach sa zo správania môže objaviť aj štvorka – teda neuspokojivá. Žiak si ju vyslúži za viac ako devätnásť priestupkov.

7. Zníženú známku zo správania môže podnietiť viacero faktorov. Najčastejším býva záškoláctvo. Viaceré školy k tejto sankcii pristupujú už pri pätnástich neospravedlnených hodinách. Takto sa trestajú napríklad aj školské krádeže a podvody.

8. Rovnako – zníženou známkou zo správania – sa trestá zneužitie komunikačných a mediálnych prostriedkov, ako sú mobilný telefón a internet, ak sú použité proti žiakom alebo zamestnancom školy.

9. Ďalším dôvodom pre zlú známku zo správania je nosenie, držanie, distribúcia návykových látok, ako aj ich používanie v areáli školy alebo počas podujatí organizovaných školou.

10. Vysvedčenie si žiak môže pokaziť aj šírením všetkých foriem diskriminácie, rasizmu a xenofóbie, antisemitizmu a ostatných prejavov intolerancie.

(Poznámka: sankcie sme zovšeobecnili, počet prehreškov, po ktorých znížia známku zo správania, môže mať každá škola iný.)

Telefón by na hodine nemal mať zapnutý ani vyučujúci

Na otázky týkajúce sa práv žiakov a rodičov odpovedajú Magdaléna Bugáňová a Igor Gallus z ministerstva školstva.

Vyhláška ministerstva školstva síce zakazuje žiakom používať počas vyučovania mobily, ale niektorí učitelia sa ňou sami neriadia a mobil im zazvoní aj pri vyučovaní. Nemal by tento zákaz platiť aj pre nich?

Interné pravidlá, ktorými sa musia riadiť počas vyučovania žiaci, platia rovnako aj pre učiteľov. Mobil by teda mal mať vypnutý aj vyučujúci. Za priebeh a úroveň vyučovania zodpovedá v konečnom dôsledku riaditeľ školy.

Môžu sa žiaci na takéto vyrušovanie sťažovať?

Áno, môžu. Svoje námietky by v prvom rade mali uplatniť u svojho triedneho učiteľa, ktorý koordinuje výchovno-vzdelávaciu činnosť v triede. Ak neuspejú tak u riaditeľa školy.

Môže dostať zhoršenú dvojku zo správania žiak na telesnej výchove, ktorý necvičí a fotí si do mobilu spolužiakov?

Podľa vyhlášky o základnej škole sa počas vyučovania, teda aj počas hodiny telesnej výchovy nesmie používať mobilný telefón. Aj necvičiaci žiaci sú účastníkmi vyučovania. Porušenie tohto zákazu sa považuje za previnenie proti školskému poriadku a je na pedagogickej rade, ako bude kvalifikovať toto previnenie.

Školské poriadky jednotlivých škôl riešia aj oblečenie žiakov a ich úpravu. Môže škola vylúčiť školáka z vyučovania z dôvodu vzhľadu?

Podľa vyhlášky musí byť žiak v škole oblečený čisto a bez výstredností. Školský poriadok vydáva riaditeľ školy až po prerokovaní v pedagogickej rade a s radou školy. Môžu sa dohodnúť, že pokiaľ žiak v tomto smere poruší školský poriadok, môžu ho z vyučovania vylúčiť, poslať napríklad prezliecť.

Môže byť rodič prítomný na komisionálnom preskúšaní dieťaťa?

Áno, zákonný zástupca dieťaťa môže byť prítomný na tomto preskúšaní, ale musí mu predchádzať súhlas školy.

Môže sa rodič voči proti udelenému pokarhaniu dieťaťa alebo zníženej známke zo správania odvolať?

Môže. Podľa zákona o správnom konaní rozhodnutie, ktoré vydá riaditeľ školy, musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o odvolaní. V ňom riaditeľ uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom pre rozhodnutie. Odvolanie sa podáva riaditeľovi školy v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia.

Šikanovanie sa môže diať cez farebné sexnáramky

Školy musia prispôsobovať školské poriadky novým trendom. V Ružomberku a v Martine teraz bojujú s hrozbou šikanovania prostredníctvom farebných sexnáramkov.

BRATISLAVA. Vlani boli medzi britskými deťmi obľúbené a populárne tenké farebné náramky.

Ich rodičia dlho nevedeli, že náramky majú sexuálny podtón. Gumené náramky v pestrých farbách sa dali kúpiť bežne v obchodoch s bižutériou. Nositelia nimi vyjadrujú svoju sexuálnu pripravenosť a strážia si ich. Ak im spolužiaci gumený náramok strhnú zo zápästia, musia poskytnúť istú sexuálnu službu.

Každá farba znamená iný fyzický akt

Bledšie odtiene náramkov predstavujú jemnejšiu verziu sexuálnych praktík. Ak má chlapec alebo dievča na ruke napríklad náramky žltej farby, signalizuje, že túži po objatí. Trblietavá žltá navádza aj na bozky. Podobný podtón má oranžová.

Riaditelia niektorých martinských základných škôl tvrdia, že niečo podobné sa dostalo aj k nám, školáci už niekoľko týždňov nosia podobné náramky.

Kto ich nemá, nie je cool

Náramky sa nosia aj v Ružomberku. Mama šiestaka Maroša povedala, že napríklad jej syn o spojitosti so sexom nič nevie.

On a jeho spolužiaci ich nosia ako módny hit. Maroš sám však povedal, že ak niekto v triede náramky nemá, „v očiach ostatných klesá“. Väčšina detí ich skutočne zatiaľ vníma ako pekný prvok a neuvedomujú si ich význam.

Môže pedagóg mobil odobrať?

Mnohí pedagógovia žiakov, ktorí i napriek zákazom mobily počas vyučovania používajú, trestajú ich odňatím. Niektorí rodičia sa domnievajú, že je to zásah do vlastníctva.

BRATISLAVA. Má učiteľ právo zapnutý mobil žiakovi odobrať? Advokátka Kristína Ďuračková hovorí, že ak žiak používa počas vyučovania mobil a narúša tým priebeh vyučovania, učiteľ je oprávnený zadržať mobilný telefón žiaka. Zdôvodňuje to tým, že žiak takto porušuje svoje povinnosti stanovené školským poriadkom.

„Po skončení vyučovacej hodiny je však učiteľ povinný vrátiť žiakovi zadržaný telefón, lebo ide o osobné vlastníctvo žiaka, respektíve jeho rodiča,“ upozorňuje advokátka.

Zamedzenie používania mobilu odobratím podľa obvodného oddelenia Policajného zboru v Stropkove nemožno označiť za priestupok proti majetku. Policajti sa však zhodujú s právničkou – odobratý mobil treba žiakovi po skončení vyučovacej hodiny vrátiť.

Samotka je prípustná

BRATISLAVA. Školy sú dnes už pripravené aj na agresivitu žiakov počas vyučovania. Ak žiak správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, narúša alebo znemožňuje ostatným výchovu a vzdelávanie, riaditeľ školy môže použiť ochranné opatrenie.

Je ním okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca. Slúži na upokojenie žiaka, o dôvodoch a priebehu sa vyhotoví písomný záznam.

Najčítanejšie na SME Žena


Inzercia - Tlačové správy


 1. Projekt Zelené Grunty si získal priazeň Košičanov
 2. Tipy od sprievodkyne: Spoznajte tajné zákutia Barcelony
 3. Najväčší veľtrh na východe sa blíži - od zvoncov po rodinné domy
 4. Talent - vzdelanie - úspech
 5. Prepojenie Smokovcov s Lomnicou pomôže obom strediskám
 6. Volkswagen v Ženeve: kruh sa uzatvára
 7. Košice vo veľkom finále!
 8. Motorkári sú šťastnejší ľudia. Prečo je to tak?
 9. Dovolenka s deťmi v Grécku: Najlepšie hotely pre rodiny
 10. Investícia do dlhopisov s fixným výnosom 5 – 6,6 % p.a.
 1. Projekt Zelené Grunty si získal priazeň Košičanov
 2. Naše finančné družstvo dokončilo rekonštrukciu budovy
 3. Spoločnosť HB Reavis uzavrela partnerstvo s CIC
 4. Bude rok 2018 rokom kryptomien?
 5. Spolupráca SPU v Nitre s Tishreen University v Sýrii
 6. Tipy od sprievodkyne: Spoznajte tajné zákutia Barcelony
 7. Najväčší veľtrh na východe sa blíži - od zvoncov po rodinné domy
 8. Sú lieky na erekciu minulosťou?
 9. Objavujte svet s Našim finančným družstvom - USA
 10. Diskusia o budúcnosti Európy na EU v Bratislave
 1. Motorkári sú šťastnejší ľudia. Prečo je to tak? 14 555
 2. Tipy od sprievodkyne: Spoznajte tajné zákutia Barcelony 14 368
 3. Máte radi zázvorový čaj? Táto slovenská firma s ním prišla prvá 8 429
 4. Tento ťažký kvíz o zdravom bývaní zvládne iba 1 z 10 ľudí 8 240
 5. Prepojenie Smokovcov s Lomnicou pomôže obom strediskám 7 861
 6. Košice vo veľkom finále! 7 708
 7. Dovolenka s deťmi v Grécku: Najlepšie hotely pre rodiny 7 049
 8. Online test: Aké bude Vaše zdravie o pár rokov? 6 523
 9. Unikátna liečba kĺbov odstráni nielen bolesť, ale aj jej príčinu 5 993
 10. Volkswagen v Ženeve: kruh sa uzatvára 5 369

Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

Haraszti: Vzdávam hold statočným investigatívnym novinárom zo Slovenska

Príhovor Miklósa Harasztiho na slávnostnom odovzdávaní Európskej novinárskej ceny (European Press Prize) v Budapešti 14. marca 2018.

KULTÚRA

OTO, anketa, ktorá zabrúsila do totálneho suterénu

Čo sme mohli vidieť v televízii. Pardon, toto nie je vtipné.

KOMENTÁRE

Ako vyzerá nová trauma Richarda Vašečku

Zvyšuje sa šanca, že budúca vláda do roka neimploduje pre kultúrnu vojnu.

SVET

Ruské voľby sa skončili, prezidentom zostáva Vladimir Putin

Podľa exit pollu získal 73,9 % hlasov.

Neprehliadnite tiež

Vzťahová poradňa: Môj priateľ je hrozne pomalý a mne to lezie na nervy

Čo robiť, keď vás hnevajú partnerove chyby a keď sa po rokoch ozve zabudnutý príbuzný.

"Len si píšeme", tvrdia o tisíckach erotických správ s cudzími ľuďmi

Online nevera prerastá do obrovských rozmerov, ničí vzťahy a spôsobuje závislosť.

Ladylicious: Tanec je zábava, ktorá nás živí

Najznámejšia slovenská ženská tanečná skupina je súčasťou nového tanečného filmu.

Čistá kuchyňa: Tri rady, ako sa pustiť do veľkého upratovania

Miesto, kde varíte a jete, by malo byť jedným z najčistejších.

Katy Perry pobozkala devätnásťročného panica. Nepáčilo sa mu to

MeToo mení pohľad na to, čo je prípustné.