TV OKO

Betlehem - vianočná tradícia v miniatúre

K charakteristickým rekvizitám stredoeurópskych Vianoc patrí - okrem vyzdobeného a rozsvieteného vianočného stromčeka, imela, vyprážaného kapra - aj miniatúrny betlehem, spodobujúci výjav z azda najvýznamnejšej historickej udalosti kresťanského sveta.Ako je všeobecne známe, Ježiš Kristus sa narodil počas zimnej noci v mestečku Betlehem, na slame a sene v chudobnom chlieve či maštali. Betlehemská hviezda všetkým zvestovala, že sa práve narodil syn Boží, takže medzi prvými, ktorí vzdali hold budúcemu Spasiteľovi, boli pastieri z blízkeho okolia, ktorí prišli nasmerovaní jej svetlom. V druhom slede prišli traja mudrci či králi z východu - Gašpar, Melichar a Baltazár, ktorí sa na svojom putovaní ocitli v blízkom okolí, takže sa tiež poponáhľali uctiť si Jezuliatko. Táto slávna scéna spodobená v tisícoch variantov, v nespočetných vyhotoveniach priemyselných, remeselníckych, ale aj výtvarníckych, ožíva každý rok počas Vianoc v kostoloch, na verejných miestach a v miliónoch domácností.

Článok pokračuje pod video reklamou

Klaňanie kráľov

Tradícia znázorňovania Kristovho narodenia má svoje korene už v ranom stredoveku. Rozhodnutie Ríma bojovať proti pohanským tradíciám osláv zimného slnovratu a nahradiť ich vianočnými sviatkami pripomínajúcimi Kristovo narodenie, prinieslo, samozrejme, aj pokusy o výtvarné stvárnenie betlehemskej udalosti. Biblický príbeh, tak ako sa traduje v evanjeliách, sa zobrazoval prostredníctvom troch hlavných postáv: svätou rodinou, klaňajúcimi sa pastiermi a tromi mudrcmi z Východu prinášajúcimi dary.

Roku 354 doniesli do Ríma údajne pôvodné jasličky z Betlehema a pápež Liberius ich dal vystaviť v Bazilike Santa Maria Maggiore. Tento zvyk začali napodobňovať aj v iných farnostiach a postupne sa rozšíril po celom území dnešného severného Talianska. Treba však podotknúť, že šlo čisto o jasličky samotné, teda bez postáv. Betlehemy, ktoré vznikli ako výraz túžby po sprítomnení Kristovho narodenia, prešli dlhým historickým vývojom, kým dospeli k svojej dnešnej podobe.

Prichádzajú betlehemy

V literatúre zaoberajúcej sa betlehemami a betlehemárstvom (to je remeslo ľudí, ktorí sa profesionálne alebo zo záľuby venovali a dodnes venujú výrobe betlehemov) sa často uvádza príbeh, ako pred Vianocami roku 1223 postavil sv. František z Assisi v lesnej jaskyni pri dedinke Greccio v Umbrii jednoduché jasle, ktoré dal vystlať senom, do nich dal uložiť živé malé dieťa, nad ne postavil jeho rodičov, miestnych obyvateľov, stelesňujúcich svätú rodinu a okolo nich rozostavil predstaviteľov pastierov a Troch kráľov a nezabudol dokonca ani na živého osla a vola, tak ako to bolo uvedené v evanjeliu.

Pri týchto jasliach potom slúžil štedrovečernú polnočnú omšu. Napodobnením situácie opísanej v Biblii, chcel František upozorniť svojich bratov rehoľníkov aj miestnych ľudí na maximálnu chudobu, v ktorej sa Boh rozhodol prísť na svet. Veriaci tak mohli priamejšie rozjímať nad Ježišovým narodením. Svätý František a jeho nasledovníci viedli jednoduchý život a svojím príkladom chceli reformovať vtedajšiu cirkev, ktorej hodnostári nezriedka prepadli lákadlám moci a bohatstva. Tento zvyk sa neskôr rozšíril do viacerých okolitých krajín. Najvýpravnejšie betlehemy sa stavali v kostoloch františkánov, kapucínov alebo klarisiek a na ich výzdobe sa podieľali poprední umelci a rezbári.

Betlehemy u nás

Betlehemy čoskoro prenikli aj na územie dnešného Slovenska. Tu sa jasličky začali stavať dakedy v 13. storočí. Neskôr ich vystriedali gotické krídlové oltáre. Známe sú napríklad drevené reliéfy narodenia Krista v Kostole sv. Egídia v Bardejove, ktoré pochádzajú z prelomu 15. a 16. storočia. Medzi svetové unikáty patria aj sochy z oltára Narodenia Pána v Chráme svätého Jakuba v Levoči. Podľa niektorých prameňov ich totiž slávny rezbár majster Pavol vytvoril najprv ako súčasti betlehemu, ktorý stál počas Vianoc v priestore medzi Kostolom sv. Jakuba a radnicou v starobylej Levoči.

V období baroka sa v kostoloch stavali čoraz väčšie betlehemy s figúrami v životnej veľkosti. Boli to betlehemy honosné, postavy ktorých boli poobliekané do luxusných dobových odevov z drahých látok. Ich zoskupenie sa menilo podľa toho, ktorý deň vianočného obdobia práve prebiehal, čo celkový efekt len zvyšovalo. Priamo z cirkevných kruhov sa však ozývali aj hlasy, ktoré hodnotili vznik celých zložitých figurálnych zostáv, z ktorých sa postupne vytrácala pôvodná myšlienka, ako negatívny jav. Takmer hračkársky charakter betlehemov odvádzal podľa kritikov v predvečer vianočných sviatkov pozornosť veriacich od samotnej duchovnej podstaty Vianoc.

Tieto kritické hlasy našli svojho mocného zástancu v postave rakúsko-uhorského cisára Jozefa II., askétu a bojovníka proti rozbujnenosti cirkevného prepychu. Kostolné betlehemy sa stali vďačným terčom jeho reformátorského úsilia, takže koncom 18. storočia vydal nariadenie, ktorým zakázal stavať v kostoloch betlehemy pre ich nadmernú nákladnosť a honosnosť. Tento úradný zásah však paradoxne znamenal masový rozkvet betlehemov, pretože ľudia ich v zjednodušenej podobe začali vytvárať a stavať doma. Vznikla tradícia domácich betlehemov.

Domáci rezbári

Keďže autormi domácich betlehemov boli neškolení modelári a rezbári, hovoríme o ľudových betlehemoch. Prvé ľudové betlehemy sa vyrábali z najrôznejších dostupných materiálov - z dreva, hliny, kovu či textilu. Najrozšírenejším materiálom na Slovensku bolo drevo, no v okolí Banskej Štiavnice sa zhotovovali aj papierové betlehemy.

Dnes sa dajú kúpiť v rôznych predajniach s ľudovou tvorbou aj kompletné betlehemy v štýle šúpoľových bábok, ale tie nemajú dlhú tradíciu. Bábiku zo šúpolia, ktorú väčšina z nás považuje za odveký prejav slovenského ľudového umenia, vymyslela v roku 1957 výtvarníčka Ústredia ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) Kamila Rauchová-Ryčlová. Ako inšpirácia jej poslúžila písomná zmienka v odborných prameňoch, že slovenské matky kedysi zhotovovali svojim deťom jednoduché bábiky, ktoré mali telo zo šúpolia. Rauchová-Ryčlová zo šúpolia vytvorila nielen telo, ale celú bábiku. Na prelome 50. a 60. rokov sa figúrky zo šúpolia stali veľkým hitom, doslovne zľudoveli a ich výroba sa masovo rozšírila aj mimo ÚĽUV-u. Súčasťou tohto nového umelecko-remeselného odvetvia sa stali aj betlehemy s figúrkami zo šúpolia.

K najkrajším tradičným ľudovým betlehemom asi patria tie stredoslovenské. Ich tvorcovia, rezbárski majstri, bývali najmä v okolí banských miest. Ich dielka sa vyznačovali veľkým množstvom vyrezávaných maľovaných postáv a bohatými dekoráciami. Na Piargu (dnešné Štiavnické Bane) bola v 19. storočí odborná rezbárska škola, kde sa žiaci učili vyrezávať aj betlehemy. Na severnom a východnom Slovensku prevládali jednoduchšie betlehemy. Často boli prenosné a slúžili pri typických vianočných obchôdzkových hrách.

Betlehemárstvo ako umelecké remeslo

Ľudoví betlehemári si veľmi často vianočné mystérium zasádzali do domácich pomerov a preto nesú ich výrobky z jednotlivých regiónov charakteristické znaky kraja svojho vzniku. Základný motív jasličiek - zobrazenie Kristovho narodenia - nebolo možné svojvoľne meniť, to rešpektovali aj tvorcovia s najväčšou fantáziou. Svätá rodina, pastieri a mudrci sú nemenní. Svoju fantáziu však tvorcovia mohli popustiť pri zobrazovaní doplnkových postáv a dejov odohrávajúcich sa naokolo.

Podľa toho, kde betlehemy vznikali, nachádzame v ich postavičkách predstaviteľov najrozmanitejších miestnych remesiel a povolaní. Dávni betlehemári zaznamenávali všedný život ľudí, podobu i tvar reálií, obytných a hospodárskych budov, náradia a náčinia, ale aj miestnu architektúru. Z toho vyplýva, že okrem náboženskej a estetickej sa historické betlehemy vyznačujú aj významnou národopisnou a dokumentačnou hodnotou.

Betlehemárstvo sa na území dnešného Slovenska (ale aj Rakúska, Maďarska, Poľska, Česka a Moravy) najviac rozvinulo koncom 19. a začiatkom 20. storočia. Niektorí ľudoví tvorcovia zapĺňali ústrednú biblickú scénu obrázkami zo všedného života pospolitosti, ktorú dôverne poznali. Šikovné ruky nejedného majstra často rozhýbali betlehem hodinovým mechanizmom, parným alebo vodným pohonom. Takéto betlehemy patria k divácky najvďačnejším symbolom Vianoc.

Mimochodom, je zaujímavé, že ľudoví výtvarníci i remeselní a priemyselní výrobcovia betlehemov a betlehemových figúrok z prelomu storočí boli často aj výrobcami bábkových divadiel a bábok. Nečudo: bábkové divadlo má s betlehemami spoločné korene.

Papierové betlehemy

Tlačené jasličkové hárky na vystrihovanie sa v Rakúsku-Uhorsku objavili okolo roku 1890 s rozvojom moderných tlačiarenských technológií. A opäť: autormi ich výtvarných návrhov boli často tí istí výtvarníci, ktorí v tom čase navrhovali dekorácie pre domáce bábkové divadlá. Najprv to boli ručne kolorované oceľorytiny, neskôr litografie alebo drevorezby.

V 30. rokoch 20. storočia sa objavil celkom nový jav v histórii betlehemárstva: papierové reklamné betlehemy. Takéto betlehemy zadarmo k nákupom presahujúcim istú sumu ponúkali firmy ako Baťa, Schicht, Franck, Figaro, Orion, Nehera, Dadák a iné.

Od počiatku 20. rokov sa v papiernictvách predávali rozkladacie betlehemy z kartónu razeného do nízkeho reliéfu. Zaberali málo miesta a ľahko sa stavali a rovnako rýchlo spratávali. Tieto papierové betlehemy sa dokonca stali vďačným zberateľským odvetvím medzi zberateľmi kuriozít, pretože hoci sa ich vyrobilo obrovské množstvo, do dnešných čias sa ich v perfektnom stave veľa nedochovalo. Väčšina z nich sa doslovne zodrala vo vernej službe tisíckam domácností.

Usporiadanie betlehemu

Klasický figúrkový betlehem nie je len akési náhodné zoskupenie postavičiek, ale symbolické spodobnenie Spasiteľovho narodenia. Každá použitá figúrka má svoj význam, takže spôsob, akým je naaranžovaná a prezentovaná v rámci betlehemu, sa odvíja od tradície. Stredobodom betlehemu a jeho hlavnou postavou je, samozrejme, Jezuliatko. Tradícia však velí neumiestňovať figúrku božieho syna do jasličiek pred predvečerom Štedrého večera.

Figúra umiestnená najbližšie k Jezuliatku je, pochopiteľne, jeho matka Panna Mária. Bežne sa umiestňuje figúra Márie na jednu stranu jaslí a figúra jej muža, svätého Jozefa na druhú stranu, pričom sa obaja pozerajú na dieťa. Niektoré historické betlehemy (rovnako ako niektoré obrazy s výjavom Klaňania) však Jozefa umiestňujú trochu ďalej od jaslí, s pohľadom upretým nabok, na postavu starca. Táto postava predstavuje Satana a symbolizuje pochybnosť vo viere, typickú pre človeka. Vo väčšine betlehemov sa však táto postava nevyskytuje.

Ďalšie postavy sú umiestnené okolo jasličiek v niekoľkých zhruba sústredených kruhoch. V prvom, najužšom kruhu majú svoje miesto pastieri, najčastejšie dvaja dospelí muži a jedno dieťa, všetci umiestnení skôr naľavo od ústrednej scény (z pohľadu pozorovateľa). V druhom kruhu, viac-menej po pravej strane od svätej rodiny, stoja Traja králi, resp. mudrci z Východu. Ďalšími figúrami sú zvieratá. Osol a vôl preto, lebo svojím dychom zahrievali novonarodeného Spasiteľa, ovce preto, pretože pastieri pásli práve ovce.

Ovčiarska profesia je vôbec silne prepojená s kresťanskou, najmä katolíckou symbolikou. Spasiteľa občas v modlitbách oslovujeme „baránok boží", biskupská berla má tvar tradičnej pastierskej palice aj o komunite veriacich sa často hovorí ako o „stáde" a o ich duchovnom ako o „pastierovi". Figúrky osla a vola sú umiestnené vzadu, za jasličkami a Máriou s Jozefom. Ovce sa môžu rozmiestniť v širšom okruhu okolo.

Doplnkové figúry

Doplnkovými figúrami sú napríklad postavy dvoch anjelov. V ideálnom prípade sú zavesené nad betlehemskou maštaľou a rozťahujú zrolovaný transparent s nápisom Gloria in excelsis Deo (Sláva Bohu na výsostiach). Ak sú súčasťou betlehema stojaci anjeli, majú miesto za svätou rodinou. Čo sa týka ďalších figúr, ponecháva sa tvorcom betlehema tvorivá voľnosť. Zväčša ide o figúry dedinčanov, tiež prinášajúcich svoje skromné dary, hudobníkov, remeselníkov s typickými rekvizitami svojich remesiel a podobne. Taktiež betlehemský „zverinec" sa často spestruje figúrkami domácich a hospodárskych zvierat, takže v niektorých betlehemoch môžeme obdivovať figúrky psa, mačky, hydiny, kozy a podobne. Niekedy tvoria súčasť betlehemského výjavu aj figúrky tiav, ktorými podľa legendy prišli práve Traja králi.

Čo sa týka časovej postupnosti - v predvečer Štedrého večera 24. decembra do výjavu pribudne figúrka Jezuliatka, Traja králi by mali podľa tradície pribudnúť až 6. januára. Celá scéna zrodenia by tradične mala ostať do 2. februára, na Hromnice, ktoré sú zároveň koncom obdobia sviatku Troch kráľov.
Samozrejme, tento tradičný harmonogram sa dodržiava v máloktorej domácnosti, väčšinou sa betlehem vystaví kompletný, súbežne s inštaláciou vyzdobeného vianočného stromčeka, a odkladá sa - spolu s vianočnými ozdobami a elektrickými sviečkami - aby o rok znovu ožil vo svojej síce možno naivnej, no srdcu kresťana takej dôverne blízkej kráse.

Na spracúvanie osobných údajov sa vzťahujú Zásady ochrany osobných údajov a Pravidlá používania cookies. Pred zadaním e-mailovej adresy sa, prosím, dôkladne oboznámte s týmito dokumentmi.

Najčítanejšie na SME Žena

Inzercia - Tlačové správy

 1. Infografika: Slováci minuli na Pohode historicky najviac peňazí
 2. Dubravské Čerešne majú sladké prekvapenie pre najrýchlejších!
 3. Veríte brusniciam pri zápaloch močových ciest? Nemusia stačiť
 4. Aká je ideálna vlhkosť a teplota v byte? Výskum hovorí jasne
 5. Vyberiete si radšej romantický Paríž alebo slnečné Nice?
 6. Dobrú chuť: Letné šaláty a bizarné praktiky food fotografie
 7. O asistovanej reprodukcii sa šíri množstvo zavádzajúcich tvrdení
 8. Pivovar Šariš rozdá tisíce eur, o časti peňazí rozhodnú ľudia
 9. Volkswagen Golf GTI TCR naživo na Slovakia Ringu!
 10. 3 dôvody, prečo sa oplatí mať online účet v ZSE už toto leto
 1. Dubravské Čerešne majú sladké prekvapenie pre najrýchlejších!
 2. Aká je ideálna vlhkosť a teplota v byte? Výskum hovorí jasne
 3. Veríte brusniciam pri zápaloch močových ciest? Nemusia stačiť
 4. Infografika: Slováci minuli na Pohode historicky najviac peňazí
 5. Vyberiete si radšej romantický Paríž alebo slnečné Nice?
 6. Dobrú chuť: Letné šaláty a bizarné praktiky food fotografie
 7. Salón architektov A0 – Coneco 2018
 8. Záhradný nábytok: aký materiál je najlepší?
 9. Životné jubileum prof. Ing. Jaroslava Valáška, PhD.
 10. OMV pozýva na pretekársky supervíkend na okruhu Slovakiaring
 1. Infografika: Slováci minuli na Pohode historicky najviac peňazí 9 866
 2. Ulovte si last minute dovolenku so zľavou do 70% 9 606
 3. Dobrú chuť: Letné šaláty a bizarné praktiky food fotografie 7 955
 4. Vyberiete si radšej romantický Paríž alebo slnečné Nice? 7 449
 5. O asistovanej reprodukcii sa šíri množstvo zavádzajúcich tvrdení 6 118
 6. Nie sme žiadni paštikári. Slováci už dovolenkujú inak 4 826
 7. Pivovar Šariš rozdá tisíce eur, o časti peňazí rozhodnú ľudia 4 432
 8. Iná tvár Mexika: Nocovanie s Indiánmi, dobrodružstvo v džungli 3 924
 9. 3 dôvody, prečo sa oplatí mať online účet v ZSE už toto leto 3 521
 10. Volkswagen Golf GTI TCR naživo na Slovakia Ringu! 3 192

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Štát plánuje otvoriť trh s online hazardom. Vyhovovalo by to najmä Pente, tvrdia aktivisti

Nový zákon podľa stávkarov pomôže proti nelegálnemu hazardu.

DOBRE RÁNO

Dobré ráno: Súd mu vymeral 12 rokov, chce sa stať primátorom

Ako sa u nás robí komunálna politika.

STĹPČEK PETRA TKAČENKA

Hazard nezastavíte

Hazard treba regulovať, nie zakazovať.

Neprehliadnite tiež

Judit Bárdos: My herci sme alibisti, za postavy sa skrývame

Herečka rozpráva o novom filme i o tom, prečo jej prekáža pozornosť.

Vzťahová poradňa: Vždy som tá iniciatívna. Mám si hľadať nových priateľov?

Klinická psychologička hovorí o snažení sa vo vzťahoch.

Ako ochrániť deti na slnku?

Detská pokožka je najcitlivejšia na jar.

Kladivárka: Hod kladivom je jeden z najnáročnejších športov atletiky

Martinu Hrašnovú čakajú majstrovstvá aj leto s dcérou.